Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ năm - 25/01/2018 04:47
ĐẢNG BỘ XÃ THANH MAI
CHI BỘ TH THANH MAI
***
Số:    /QC-CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*****
 
Thanh Mai, ngày     tháng      năm 2017
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2004 của Ban Bí thư TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;
- Căn cứ Quyết định 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Điều lệ Đảng;
Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ và phát huy vai trò của đơn vị, Chi bộ trường Tiểu học Thanh Mai  xây dựng Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 như sau:
Chương 1
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
Điều 1. Chức năng
Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể ở trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng chi bộ và đơn vị vững mạnh.
Điều 2. Nhiệm vụ
1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
- Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức  Hồ Chí Minh cho đảng viên, viên chức; xây dựng tinh thần làm chủ, tinh thần đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, viên chức;
- Kịp thời phổ biến, quán triệt đến các đảng viên, viên chức nắm vững và chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Nhà trường, đơn vị;
- Chi bộ hướng dẫn kiểm tra và tổ chức việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của Trường và đơn vị cho đảng viên, viên chức trong đơn vị;
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên và viên chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát huy quyền làm chủ của viên chức, thực hiện công bằng xã hội, công khai, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống tham nhũng, chống trù dập, ức hiếp quần chúng.
2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh chính trị, quốc phòng
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị.
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và bí mật quốc gia.
- Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.
3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ
- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các tổ chức đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị theo quy định của UBND huyện, Phòng giáo dục. Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của đơn vị.
- Chi bộ lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ quản lý, đào tạo và bồi dưỡng viên chức của đơn vị theo quy định của cấp trên.
4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
Chi bộ lãnh đạo Tổ Công đoàn, tổ nữ công xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của tổ chức đoàn thể; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của đơn vị.
5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng
- Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này trong mọi hoạt động của chi bộ.
- Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng của các đảng viên trong chi bộ.
- Chi bộ có trách nhiệm đề ra các chủ trương biện pháp cụ thể theo chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của đơn vị.
- Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng, chú trọng phát triển đảng trong đội ngũ viên chức trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng.
- Chi bộ thực hiện quyền được đề nghị kết nạp đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị và thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.
- Chi bộ quyết định triệu tập Đại hội toàn thể và Hội nghị giữa nhiệm kỳ của chi bộ viên theo quy định của Điều lệ Đảng .
- Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.
Chương 2
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ
VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ
Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chi bộ
1. Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác của đơn vị. Mọi chủ trương, công tác lớn của đơn vị đều phải được Chi bộ thảo luận, ra nghị quyết và lãnh đạo thực hiện.
2. Chi bộ lãnh đạo công tác của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng nghị quyết, bằng vai trò của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên. Trách nhiệm của đơn vị và các đoàn thể quần chúng là cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ để triển khai thực hiện, đồng thời chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của chi bộ. Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong đơn vị.
Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư, Phó Bí thư
1. Bí thư Chi bộ
- Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ xã Thanh Mai về toàn bộ hoạt động của Chi bộ. Phụ trách chung và lãnh đạo trực tiếp các mảng công tác: công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách; công tác xây dựng Đảng; công tác chính trị, an ninh, quốc phòng;
- Lập chương trình công tác hàng năm, hàng quý và chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ.
- Nắm vững nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian, chuẩn bị các vấn đề cần đề xuất để đưa ra hội nghị chi bộ xem xét quyết định; chuẩn bị nội dung và chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp của chi bộ, thông qua chi bộ kết luận những vấn đề đã được thảo luận tại kỳ họp của chi bộ; bảo đảm cho sinh hoạt của chi bộ đúng định kỳ, đúng thủ tục, đúng nguyên tắc, không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ chi bộ; tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và các sự  kiện khác của Chi bộ.
- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi bộ với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chính quyền đơn vị, các tổ chức liên quan thông qua Quy chế làm việc cụ thể.
2. Phó Bí thư Chi bộ
- Phó Bí thư phụ trách phần công việc được chi bộ phân công. Phó Bí thư được quyền thay Bí thư giải quyết công việc khi Bí thư đi vắng hoặc được Bí thư ủy quyền; được quyền ký tất cả các văn bản của chi bộ; lãnh đạo trực tiếp các mảng công tác: công tác tổng hợp; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ lân và y tế; công tác đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; công tác dân vận; công tác báo cáo và các công tác khác theo yêu cầu của chi bộ.
- Thu, chi, nộp Đảng phí lên cấp trên theo quy định của điều lệ Đảng.
Chương 3
QUAN HỆ CỦA CHI BỘ VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Điều 5. Quan hệ giữa Chi bộ với đơn vị
1. Trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa Chi bộ và Trưởng đơn vị là mối quan hệ về trách nhiệm trên nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nhằm phát huy vai trò của mỗi người, mỗi tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở các nghị quyết của cấp ủy, chi bộ về những chủ trương, biện pháp công tác lớn.
2. Chi bộ đảm bảo và tạo điều kiện để Trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được nhà trường giao. Trưởng đơn vị thường xuyên báo cáo với Chi bộ tình hình thực hiện các mặt công tác, những chủ trương nhiệm vụ sắp đến của đơn vị. Chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo thực hiện.
3. Trưởng đơn vị đảm bảo và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, tài chính, cán bộ... để Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo đối với mọi hoạt động của đơn vị.
4. Khi có công việc đột xuất quan trọng phải giải quyết ngay, Trưởng đơn vị trao đổi thống nhất với Chi bộ để tổ chức thực hiện và báo cáo với chi bộ trong phiên họp gần nhất.
Điều 6. Quan hệ giữa Chi bộ với tổ chức đoàn thể
1. Chi bộ lãnh đạo trực tiếp và tạo mọi điều kiện để Tổ Công đoàn, Nữ công hoạt động nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng các cấp.
2. Nắm vững và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng trong đơn vị đối với Đảng; định kỳ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư được phân công họp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.
Điều 7. Quan hệ giữa Chi bộ với Đảng ủy cấp trên
Cấp ủy Chi bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Thanh Mai.
Chương 4
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 8. Chế độ làm việc, hội nghị
1. Hàng tháng, căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, Bí thư và Phó bí thư  chuẩn bị nội dung để sinh hoạt chi bộ, thống nhất thời gian, địa điểm họp chi bộ; triển khai nội dung họp định kỳ ngay sau khi có Nghị quyết của Đảng ủy.
2. Chế độ sinh hoạt của chi bộ được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
3. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, Bí thư, Phó bí thư phải chuẩn bị nội dung sơ kết và tổng kết đánh giá sự chỉ đạo của cấp uỷ, kiểm điểm tập thể cá nhân, phân loại đảng viên, phân loại chi bộ, xét thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Đảng ủy Trường.
Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Chi bộ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo qua các hình thức: Hội nghị và thông báo bằng văn bản. Thông tin, báo cáo phải đảm bảo chính xác và đầy đủ, trung thực, kịp thời và bảo mật.
2. Chi bộ lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ đối với chi bộ; đồng thời Chi bộ thực hiện đúng chế độ báo cáo với Đảng ủy theo yêu cầu.
Điều 10. Kiểm tra, giám sát
1. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia hoạt động các tổ chức đoàn thể, chấp hành pháp luật, những quy định của Nhà trường cũng như mối quan hệ với cấp ủy, nhân dân nơi cư trú.
2. Đảng viên có quyền chất vấn Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư và các đảng viên về mọi vấn đề có liên quan đến chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nghị quyết của Chi bộ, trách nhiệm,  nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của đảng viên.
Chương 5
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Quy chế này được Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua; báo cáo Đảng ủy để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.
2. Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện quy chế và có ý kiến đóng góp, bổ sung, từng bước xây dựng lề lối, phong các làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.
3. Trong quá trình thực hiện, chi bộ tiếp tục rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
Quy chế này được Chi bộ thông qua tại cuộc họp ngày 5 tháng 8 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã;
- Bí thư, phó bí thư chi bộ;
- Tổ công đoàn;
- Lưu HS chi bộ.
BÍ THƯ CHI BỘ
(Đã ký
 
Đỗ Thị Kim An
 

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Kim An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

430/PGDDT

Hướng dẫn tổng kết năm học 2019-2020 cấp tiểu học

Thời gian đăng: 25/06/2020

lượt xem: 13 | lượt tải:6

163/PGD&ĐT

Hướng dẫn chọn Sách giáo khoa lớp 1

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 35 | lượt tải:14

1347-SGD-GDPT

Tổ chức dạy và học khi học sinh trở lạ trường sau thời gian tạm nghỉ phòng chóng dịch bệnh covid 19

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 36 | lượt tải:14

QĐ 1769/QĐ-UBND ngày 29/4/202

QĐ 1769/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND TP Hà Nội phê duyệt Danh mục vị trí việc làm ở các CSGD công lập thuộc UBND cấp huyện quản lý

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 34 | lượt tải:12

QĐUB 1715

Quyết định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 33 | lượt tải:12

121 /PGDĐT-TH

V/v hướng dẫn tiếp tục dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường Tiểu học trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 07/04/2020

lượt xem: 46 | lượt tải:16

37/KH-TH

kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 26/05/2019

lượt xem: 158 | lượt tải:0

1237/SGD-VP

Hướng dẫn nghỉ lễ 30 - 4 và 1-5

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 186 | lượt tải:55

170/PGD&ĐT-TH

Kế hoạch kiểm tra định kì cuối kì 2

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 277 | lượt tải:85

bộ thủ tục hành chính

Bộ thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 229 | lượt tải:0
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây