KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ tư - 14/03/2018 20:09
hình minh họa
hình minh họa
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG TH THANH MAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số: 12/KH-THTM Thanh Mai, ngày 12 tháng 01 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
 
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ Ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn số 4145/BGD&ĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;  Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020”; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Kế hoạch số 4605/KH-SGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai.
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-PGDĐT ngày 10/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018;
          Trường Tiểu học Thanh Mai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng, các quy định của Thành phố, Huyện ủy về công tác phòng chống tham nhũng. Yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật với tất cả các đối tượng vi phạm.
          Nâng cao trách nhiệm của CBCC, VC trong nhà trường về ý thức trách nhiệm trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng;
 Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ.
          2. Yêu cầu
- Việc thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền.
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
          II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung và các chính sách, pháp luật về phòng chống, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
          . Việc triển khai, quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định về PCTN của các cấp đến tất cả CBCC, VC
Quán triệt các nội dung văn bản:
- Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII); Nghị quyết Trung ương VI (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
- Thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013 - 2014.
- Chương trình số 07/CTr-TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020”.
2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.
- Thực hiện công khai, minh bạch dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm.
- Xây dựng các quy định, quy trình công khai các thủ tục hành chính, chế độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý và thực thi công việc theo hướng nâng cao tính công khai, minh bạch và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức.
- Xây dựng và thực hiện cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân về hoạt động của cơ quan; xây dựng và ban hành các quy định, quy trình thực hiện quy chế dân chủ; quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan, đơn vị.
- Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện các quy định, chính sách và pháp luật.
          3. Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố và sở GD&ĐT Hà Nội về công tác PCTN.
Nghiêm túc thực hiện luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của chính phủ, thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị" về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản" Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. ”. Kế hoạch số 4605/KH-SGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai.
4. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố”; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng.Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.
5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; Nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm nguời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.
6. Chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng:
- Thanh tra chuyên đề phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
+ Các bộ phận kế toán, thủ quỹ nhà trường.
- Thời gian kiểm tra: Từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          – Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 và triển khai trước hội đồng nhà trường. Công khai Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của nhà trường trên trang Website của Trường Tiểu học Thanh Mai.
          – Phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phòng ngừa và phát hiện tham nhũng tại đơn vị.
          – Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm với cấp trên theo quy định.
          Trên đây là kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Trường Tiểu Thanh Mai. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện,/.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (b/c);
– Website trường;
– Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Kim An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

430/PGDDT

Hướng dẫn tổng kết năm học 2019-2020 cấp tiểu học

Thời gian đăng: 25/06/2020

lượt xem: 13 | lượt tải:6

163/PGD&ĐT

Hướng dẫn chọn Sách giáo khoa lớp 1

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 35 | lượt tải:14

1347-SGD-GDPT

Tổ chức dạy và học khi học sinh trở lạ trường sau thời gian tạm nghỉ phòng chóng dịch bệnh covid 19

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 36 | lượt tải:14

QĐ 1769/QĐ-UBND ngày 29/4/202

QĐ 1769/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND TP Hà Nội phê duyệt Danh mục vị trí việc làm ở các CSGD công lập thuộc UBND cấp huyện quản lý

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 34 | lượt tải:12

QĐUB 1715

Quyết định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Thời gian đăng: 14/05/2020

lượt xem: 33 | lượt tải:12

121 /PGDĐT-TH

V/v hướng dẫn tiếp tục dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường Tiểu học trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 07/04/2020

lượt xem: 46 | lượt tải:16

37/KH-TH

kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 26/05/2019

lượt xem: 157 | lượt tải:0

1237/SGD-VP

Hướng dẫn nghỉ lễ 30 - 4 và 1-5

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 186 | lượt tải:55

170/PGD&ĐT-TH

Kế hoạch kiểm tra định kì cuối kì 2

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 277 | lượt tải:85

bộ thủ tục hành chính

Bộ thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 229 | lượt tải:0
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây